Regulamin

page

OBOWIĄZUJĄCY W HOTELU „STAL” W STALOWEJ WOLI
I. REZERWACJA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Rezerwacji można dokonać w dwojaki sposób :

 • a. Kontaktując się telefonicznie lub mailowo z recepcją hotelu
 • b. Online za pośrednictwem systemu HOTRES

2. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest dokończenie procesu rezerwacji
3. Wynajmujący udostępnia Klientowi następujące warunki płatności:

 • a. w formie szybkiego przelewu
 • b. w formie tradycyjnego przelewu bezpośrednio na konto wynajmującego

4. W celu anulowania rezerwacji należy skontaktować się z recepcją hotelu
5. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być kierowane na adres e-mail recepcji hotelu
6. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych wprowadzone dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji. Dane osobowe będą przetwarzanie przez system – HOTRES.pl z siedzibą w Jeleniej Górze.

II. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI GOŚCIA  HOTELOWEGO

1. Prawo wynajmowania miejsc w hotelu mają osoby fizyczne i instytucje posiadające wiarygodne dowody tożsamości oraz będące w stanie uregulować odpłatność za wynajem miejsc i pomieszczeń hotelowych.
2. Obowiązkiem gościa hotelowego jest;

 • a) każdorazowo przedłożyć obsłudze hotelu wiarygodny dowód tożsamości
 • b) dopełnić formalności meldunkowych
 • c) opłacić pobyt w hotelu

3. Z chwilą przyjęcia do hotelu gość nabywa uprawnień do:

 • a) zajęcia i swobodnego użytkowania wynajętych pomieszczeń przez cały czas pobytu
 • b) korzystania ze wszystkich usług i udogodnień hotelu przewidzianych dla gości hotelowych

4. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność za braki w powierzonym mu sprzęcie hotelowym (zaginięcia, zamiany) oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, które powstały z winy gościa, z winy odwiedzających go lub towarzyszących mu osób.
5. Gość hotelowy ma obowiązek powiadomienia służby hotelowej o zauważonych brakach, uszkodzeniach urządzeń i wyposażenia oraz zaistniałych awariach.
6. Gość hotelowy nie może zabierać ze sobą do hotelu żadnych zwierząt bez uprzedniego uzgodnienia z kierownictwem hotelu.

Jeżeli takie zezwolenie zostanie udzielone, zwierzęta mogą przebywać w pokojach, za określoną opłatą, nie jest jednak dopuszczalne wprowadzanie ich do pomieszczeń ogólnego użytku, zwłaszcza do sal konsumpcyjnych. Gość hotelowy ponosi również odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone ewentualnie przez jego zwierzęta.

III. OBOWIĄZKI HOTELU

1. Hotel zobowiązany jest do świadczenia na życzenie gościa hotelowego nieodpłatnie następujących usług:

 • a) budzenie o oznaczonej godzinie ,
 • b) przyjmowanie i doręczanie korespondencji
 • c) przyjmowanie bagażu na przechowanie
 • d) rezerwowanie miejsca w innych hotelach
 • e) udzielanie informacji PKS i PKP
 • f) udzielanie informacji turystycznej

Za utratę dóbr nie przekazanych do depozytu , hotel nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku stwierdzenia winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa — odpowiada osobiście pracownik hotelu.
2. Hotel zobowiązany jest do odpłatnego świadczenia gościom hotelowym usług w zakresie:

 • a) pomoc przy przeprowadzaniu rozmów telefonicznych miejscowych i zamiejscowych
 • b) wykonywanie specjalnych zleceń gości

3. Hotel może unieważnić usługę hotelową w następujących przypadkach:

 • a) popełnienia poważnego wykroczenia lub naruszenia dobrych obyczajów przez gościa hotelowego
 • b) naruszenia przez gościa hotelowego regulaminu hotelu
 • c) stwierdzenia choroby zakaźnej gościa, osób mu towarzyszących lub go odwiedzających, jeżeli pociągałoby to za sobą niebezpieczeństwo lub stratę dla hotelu

Od osoby, która ponosi za to odpowiedzialność hotel może żądać stosownego od okoliczności odszkodowania, jak również pokrycia poniesionych ewentualnie kosztów administracyjnych.

IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14.00 i kończy o godzinie 12 dnia następnego.
2. Wynajmując pomieszczenia hotelowe Gość określa czasookres swojego pobytu w hotelu.
3. Życzenie przedłużenia pobytu gość hotelowy zgłasza w recepcji hotelu do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin wynajmu.
4. Pracownik recepcji może nie uwzględnić życzenia o przedłużenie pobytu ze względu na przyjęcie do realizacji wcześniejszego zamówienia lub z innych ważnych powodów.
5. W hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00 rano. Kierownictwo hotelu zastrzega sobie prawo żądania wyciszenia wszelkich źródeł hałasu (radio, telewizja, głośne dyskusje, śpiewy, itp.). Gość hotelowy jest zobowiązany do natychmiastowego zastosowania się do takiego żądania.
6. Gość hotelowy nie może przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres za który uiścił należną za pobyt opłatę.
7. Osoby odwiedzające gości hotelowych zobowiązane są do pozostawienia w recepcji swojego dowodu tożsamości oraz do opuszczenia pokoi i hotelu najpóźniej do 22.00
8. Przyjmowanie wizyt przez gości zajmujących pokoje wieloosobowe powinno odbywać się w pomieszczeniach ogólnego użytku.
9. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i osobiste zabrania się używania w pokojach żelazek, grzejników elektrycznych itp. oraz przechowywania materiałów łatwopalnych i żrących.
10. Każdorazowo przed opuszczeniem pokoju prosimy gości hotelowych o zamknięcie okien, zakręcenie kranów wodociągowych, wyłączenie urządzeń elektrycznych , zamknięcie drzwi na klucz i oddanie go do recepcji.

11. Sprawy sporne między kierownictwem hotelu a gośćmi hotelowymi rozstrzyga Prezes Zarządu – Dyrektor ZPH „Wodex” Sp. z o.o.

Doświadczenie i Tradycja

434 904

Ilość przyjętych gościl

1260

Miesięcznie wypoczętych klientów

150

Znani w hotelu VIP

30

Zespołów sportowych w hotelu

430 000

Gości w restauracji

5500

Wykonanych zabiegów rehabilitacyjnych