HOTEL STAL 

                                                  STALOWA WOLA | TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE

Zadzwoń 15 842 19 91
e-mail: recepcja@hotelstal.pl

§1

 

1. Właścicielem i administratorem Hotelu Stal jest Wodex Sp. z o.o. , z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1, NIP: 865-20-20-926, adres e-mail: zphwodex@wodex.org.pl, Tel:+48 15 813 43 06 (dalej „Hotel”).

2. Regulamin Hotelu obowiązuje na terenie Hotelu Stal i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.

3. Regulamin Hotelu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Opis pokoi, cennik świadczonych usług noclegowych znajduje się na oficjalnej stronie Hotelu www.hotelstal.pl oraz w recepcji hotelowej.

5. Regulamin Hotelu jest dostępny w recepcji hotelowej oraz na stronie internetowej Hotelu.

§2

 

1. Jednostką rozliczeniową w przypadku świadczenia usług noclegowych jest doba hotelowa.

2. Wynajmując pokoje hotelowe Gość określa czasookres swojego pobytu w hotelu.

3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.

4. Hotel na życzenie Gościa może nieodpłatnie przyspieszyć dobę hotelową w miarę dostępności pokoju.

5. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej oraz przedłużenie pobytu Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00

6. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.

7. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nie zameldowanym w hotelu, nawet jeśli nie upłynął okres wynajęcia przez niego tego pokoju.

8. Osoby nie zameldowane w hotelu przebywać mogą w pokoju hotelowym jako Goście osób zameldowanych w hotelu, między godziną 09:00 a 22:00 po uprzednim poinformowaniu recepcji.

9. Przyjmowanie wizyt przez gości zajmujących pokoje wieloosobowe powinno odbywać się w pomieszczeniach ogólnego użytku.

10. W hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00 rano. Kierownictwo hotelu zastrzega sobie prawo żądania wyciszenia wszelkich źródeł hałasu (radio, telewizja, głośne dyskusje, śpiewy, itp.). Gość hotelowy jest zobowiązany do natychmiastowego zastosowania się do takiego żądania.

 

§3

 

1. Rezerwacji można dokonać poprzez internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji hotelowej lub osobiście w Hotelu.

2. Rezerwacje w Hotelu zachowują ważność do godziny 19:00 planowanego dnia przyjazdu, chyba, że Hotel zostanie do tej godziny poinformowany o innej porze przyjazdu.

3. W celu anulowania lub zmiany rezerwacji należy skontaktować się z recepcją Hotelu.

 

§4

 

1. Hotel ma obowiązek zapewnić:

• bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,

• warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

• profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Hotel,

• sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie,

2. Hotel na życzenie Gościa hotelowego nieodpłatnie świadczy następujące usługi:

• budzenie o wyznaczonej godzinie,

• przyjmowanie i doręczanie korespondencje,

• przyjmowanie bagażu na przechowanie,

• rezerwowania miejsca w innych hotelach,

• udzielanie informacji PKS i PKP,

• udzielanie informacji turystycznej,

3. Hotel na życzenie Gościa hotelowego odpłatnie świadczy usługi w zakresie:

• pomocy przy przeprowadzaniu rozmów telefonicznych miejscowych i zamiejscowych

• wykonywania specjalnych zleceń gości

 

§5

 

1. Gość ma obowiązek pozostawienia udostępnionego mu pokoju oraz udostępnionego wyposażenia w stanie niepogorszonym.

2. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.

3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i osobiste zabrania się używania w pokojach żelazek, grzejników elektrycznych itp. Oraz przechowywania materiałów łatwopalnych i żrących.

4. Na terenie całego Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych substancji. Palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie hotelowym.

6. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu Hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w sejfie.

7. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność za braki w powierzonym mu sprzęcie hotelowym (zaginięcia, zamiany) oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, które powstały z winy Gościa, z winy odwiedzających go lub towarzyszących mu osób.

8. Gość hotelowy ma obowiązek powiadomienia recepcji hotelowej o zauważonych brakach, uszkodzeniach urządzeń i wyposażenia oraz zaistniałych awariach.

9. Gość hotelowy nie może zabierać ze sobą do hotelu żadnych zwierząt bez uprzedniego uzgodnienia z kierownictwem hotelu.

10. Jeżeli w/w zezwolenie zostanie udzielone, zwierzęta mogą przebywać w pokojach, za określoną opłatą, nie jest jednak dopuszczalne wprowadzanie ich do pomieszczeń ogólnego użytku, zwłaszcza do sal konsumpcyjnych. Gość hotelowy ponosi również odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone ewentualnie przez jego zwierzęta.

11. Obowiązkiem gościa hotelowego jest: przedłożenie obsłudze hotelu wiarygodnego dowodu tożsamości, dopełnienie formalności meldunkowych, opłacenie pobytu w Hotelu.

12. Każdorazowo przed opuszczeniem pokoju prosimy gości hotelowych o zamknięcie okien, zakręcenie kranów wodociągowych, wyłączenie urządzeń elektrycznych , zamknięcie drzwi na klucz i oddanie
go do recepcji.

§6

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być kierowane na adres e-mail recepcji hotelu.

2. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług hotelarskich. Administratorem danych osobowych jest Wodex Sp. z o.o. , z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1.

3. Podanie danych osobowych przez Gościa jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do dokonania zakupu usługi hotelowej.

4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych koniecznych do wykonania usługi hotelowej.

5. Gość w każdym czasie posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zmiany
i usuwania.

6. Sprawy sporne między kierownictwem hotelu a gośćmi hotelowymi rozstrzyga Prezes Zarządu – Dyrektor ZPH „Wodex” Sp. z o.o.

 


Regulamin Hotelu Stal

 

PRZYJAZD
WYJAZD